» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

   Advertising ▼

 

... บสน ุ นให ้ เร ี ยนส ู งๆ ทำให เป นน ั กศ ึ กษาหญ ิ งเพ ี ยง 1 ...

... งแต ่ อาย ุ ย ั งน ้ อย ทำให เป นหมอลำท ี่ ม ี ความสามารถส ู งท ั้ งด ้ ...

... ึ กษาตอนปลายในญ ี่ ป ุ่ นจะเอ ็ นทรานซ ์ ทำให เป นท ี่ น ิ ยมอย ่ างมาก • เน ื้ ...

... ี ระบบระหว ่ างคร ิ สต ์ ทศวรรษ 1630 ทำให เป นการยากต ่ อการประเม ิ นสถานการณ ์ ของความคล ั่ งท ิ ...

... ก การท ี่ คาร ์ ลจะยอมทำตามนโยบายของนโปเล ี ยนตลอดมา ทำให เป นไม ่ เป ็ นน ิ ยมก ั นมาหลายช ั่ ...

... ื อกเขาตะนาวศร ี บ ั งไว ้ อย ู่ ทำให เป นท ี่ อบฝน ค ื อ อำเภอสวนผ ึ้ ง อำเภอบ ...

... ึ่ ง ค ิ ดถ ึ งพอส ั งเขป ทำให เป นท ี่ ร ู้ จ ั กมากข ึ้ น แล ...

... มต ิ ดต ั้ งไว ้ ด ้ วย ทำให เป นเกราะท ี่ สมด ุ ลกว ่ าร ุ่ นก ่ ...

... อข ่ ายฅนคอนโด และอ ื่ นๆ ผลงานท ี่ ทำให เป นท ี่ ร ู้ จ ั กอย ่ างกว ้ ...

... ลงใน น ิ วยอร ์ ค ไทม ์ ส ทำให เป นท ี่ สนใจของส ื่ อมากข ึ้ น กบหญ ้ ...

... ิ ก ั นมาจากหลายชาต ิ พ ั นธ ุ์ ทำให เป นชาต ิ ท ี่ ม ี ธรรมเน ี ยม และค ...

... งไป โดยพวกกบฎเกมมาสเตอร ์ ท ี่ นำโดยโฮล ี่ ออเดอร ์ ทำให เป นก ุ ญแจดอกแรกท ี่ ถ ู กเอาไป แต ่ ก ...

... ิ ญญาณของก ิ งกะแมนและเหล ่ าเซย ์ จ ู ทำให เป นพวกไปในท ี่ ส ุ ด ██ โคเซย ์ จ ู ...

... ั งเคราะห ์ ( artificial sweeteners ) ด ้ วย ทำให เป นประโยชน ์ ต ่ อผ ู้ ผล ิ ตเคร ื่ ...

... ค รวมท ั้ งล ั กษณะเฉพาะต ั วท ี่ ทำให เป นคฤหาสน ์ ท ี่ ล ั กษณะทางสถาป ั ตยกรรมท ี่ ...

... ประต ู แห ่ งศตวรรษ " จากหลายเหต ุ ผล ทำให มาราโดนา เป น 1 ในน ั กก ี ฬาท ี่ ม ี ...

... นๆว ่ า บอสซา ผลงานดนตร ี ท ี่ ทำให บอสซา โนวา เป นท ี่ น ิ ยม ค ื ออ ั ลบ ...

... ต ั ดน ิ้ วท ี่ สวมแหวนเอกของเซารอนจนขาดสะบ ั้ น ทำให อำนาจของเซารอนส ู ญสลาย เป นการส ิ้ นส ุ ดย ุ คท ี่ สอง ...

... น ฟ ิ ล ิ ปป ิ นส ์ ทำให แบ ่ งออกได ้ เป น 6 สายพ ั นธ ุ์ ย ่ อยด ้ ...

... ้ ในการเพ ิ่ มแสงให ้ ภาพ หร ื อ ทำให เก ิ ดแสงสะท ้ อน เป นประกายในตา • Hot Shoe ในกรณ ี ท ี่ แฟลตในต ั ...

... ี่ เล ่ นก ั นบ ่ อยแต ่ เป นบทละครท ี่ ทำให ม ี ความข ั ดแย ้ งก ั นมากเม ื่ ...

... เป ็ นผ ู้ นำของORBไปในต ั ว และการท ี่ เป นผ ู้ นำของORB ทำให ความส ั มพ ั นธ ์ ร ั กระหว ่ ...

... ี่ ครองใจผ ู้ ชมหน ้ าจอโทรท ั ศน ์ เป นเวลา 8 ป ี ทำให เก ิ ดการสร ้ างเป ็ นแบรนด ์ ท ี่ ...

... ำตาล และแมลงบ ั่ ว สรรพค ุ ณ • เป นอาหารร ่ าเร ิ ง ทำให สมองสงบ คลายเคร ี ยด ก ิ นแล ้ วจะร ู้ ...

... อมาล ั กษณะต ่ างๆ เหล ่ าน ี้ เป นค ุ ณล ั กษณะท ี่ ทำให สถาป ั ตยกรรมการก ่ อสร ้ างคฤหาสน ์ ชนบทของอ ั ...

... ื อกำเน ิ ดใหม ่ โดยฮ ิ เดก ิ เป นผ ู้ เป ิ ดเคร ื่ อง ทำให เธอทำงานอ ี กคร ั้ ง ช ี ม ี ...

... ุ ต ิ ฐานเร ื่ องดวงอาท ิ ตย ์ เป นศ ู นย ์ กลางจ ั กรวาล ( ทำให ว ิ ทยาศาสตร ์ ก ั บคร ิ สตจ ั ...

... เกมรอบ 6 เขาแค ้ นก ิ งตะ ท ี่ เป นต นเหต ุ ทำให ้ ก ิ โด ้ แฟนสาวของเขากลายเป ็ นอส ู รอ ...

... cycle และย ั งม ี หน ้ าท ี่ เป น tumor suppressor ด วย ทำให ้ p53 ม ี ความสำค ั ญในการย ั บย ั้ ...

... ก ั บ RD แล ้ ว Blade เป นฝ ่ ายชนะ และได ทำลาย Fire Phoenix ทำให ้ RD ต ้ องเส ี ย Fire Phoenix ไปช ...

... คร ั้ ง ท ี่ 10 • Shawn Michaels เป นคนท ี่ ทำให ้ Ric Flair ต องออกจากสมาคมมวยปล ้ ำ WWE ในศ ึ ก Wrestlemania คร ั้ ...

... งคงไม ่ เปล ี่ ยนไป ความด ิ บของดนตร ี ทำให ซ ี เป ี ยกล ั บมาเป นท ี่ น ิ ยมอ ี กคร ั้ ง เพลง ...

... น จากความน ิ ยมท ี่ มากข ึ้ น ทำให หลายเว บไซต ์ เป ิ ดให ้ ม ี ส ่ วนการใช ้ งานบล ...

... บและต ี มากกว ่ าส ิ บช ั้ น ทำให เก ิ ดช ั้ นเล กๆ เป ็ นทว ี ค ู ณเป ็ นหม ื่ นช ...

... อาหาร อาหารของ Blue - footed Booby ประกอบด วยปลาอย ่ างส ิ้ นเช ิ ง ทำให ้ Blue - footed Booby เป นผ ู้ เช ี่ ยวชาญการก ิ นปลาเป ็ นฝ ู ...

... ิ ล แต ่ ใน 2 เลกส ุ ดท ายเด ิ นทางไปย ั งประเทศช ิ ล ี ทำให ้ A Corrida Milionária เป นด ิ อะเมซ ิ่ ง เรซท ี่ ม ี การเด ...

... นเมทร ิ กซ ์ เช ิ งต ั้ งฉาก ทำใหเป นเมทร ิ กซ ์ เช ิ งต ั้ งฉากตามไปด ้ ...

... ลบ ั้ มน ี้ เป ็ นท ี่ ต องการ ของแฟนเพลงมาก โดยเฉพาะในอเมร ิ กา และงานช ุ ดน ี้ ทำให ... องการ ของแฟนเพลงมาก โดยเฉพาะในอเมร ิ กา และงานช ุ ดน ี้ ทำให ้ New Order เป นท ี่ ร ู้ จ ั กท ั่ วไป โดยต ...

... ู่ ก ั บแจ ๊ ก สไปเซอร ์ และเขาก ได เป ิ ดกล ่ องน ั้ นออก ทำให ้ ว ู่ หยาสามารถออกมาจากกล ่ องปร ิ ศนาได ้ แต ...

... ยายเร ื่ องส ุ ดท ้ ายของเธอ ไบรโอน ี่ เป ิ ดเผยว ่ าเธอเป นโรค Vascular dementia ทำให ความจำของเธอจะเส ื่ อมลงในไม ่ ช ้ า นอกจากน ี้ เธอย ...

... ั นท ี่ ฆ ่ าแล ้ ว • ทำให เด กร ้ องไห ้• ช ิ งเง ิ นจากขอทานพ ิ ...

... นตรายถ ึ งช ี ว ิ ต แต ่ ทำให แผลบวม และเจ บปวดสาห ั สอย ู่ เป ็ นเวลานาน ว ่ าก ั นว ่ าอาจจะนานเป ็ ...

... 1 ) ≡ 0 ( mod p ) จาก p เป นจำนวนเฉพาะ ทำให ้ i ≡ 1 หร ื อ − 1 ( ...

... ิ น ี เนเฮเลเน ี ยจากมนต ์ สะกด และ เป นคนท ี่ ทำให ้ โฮตาร ุ ต ื่ นข ึ้ นในฐานะของ เซเลอร ์ ...

... ี ค ่ าคงต ั ว c ท ี่ เป นจำนวนบวก ท ี่ ทำให ้ สำหร ั บค ่ าใดๆ ของ θ > ( 1 ...

... อน เหต ุ การณ ์ คร ั้ งน ี้ เป นจ ุ ดท ี่ ทำให ้ การข ั บไล ่ ท ั กษ ิ ณ ...

... ุ งใหม ่ โดย ดร . ไบย ์ ( ร อคแมนซ ี โร ่ 3 ) แต ่ ทำให ฮาร ์ เป ี ยหมดความม ั้ นใจเร ื่ องท ี่ Copy X จะช ...

... ็ น ประธานาธ ิ บด ี ด ้ วย เป ้ าหมายค ื อ ทำให อเมร ิ กาเป นประเทศท ี่ สงบส ุ ขFOXHOUNDหน ่ วยท ี่ Raiden อย ...

... เกมดองก ี้ คองแทนท ี่ ซ ึ่ งเก ิ ดการประสบความสำเร จเก ิ นคาด ทำให น ิ นเทนโดอเมร ิ กา ท ี่ เป ็ นบร ิ ษ ั ทเป ิ ดใหม ่ ในขณะน ...

... การทำก ิ จกรรมท ุ กอย ่ างต ้ องเป นแบบแผน วางแผนการทำงานรอบด ้ าน ทำให บ ุ คคลอ ื่ นมองว ่ า เป ็ นผ ู้ ท ี่ ไม ่ เคยไว ้ ใจใคร ...

... ั้ งน ี้ เพราะการใช ้ สถาป ั ตยกรรมแบบน ี้ เป ้ นว ิ ธ ี หน ึ่ งท ี่ ทำให ... ้ นว ิ ธ ี หน ึ่ งท ี่ ทำให คอมพ ิ วเตอร ์ ทำงานเร วข ึ้ น ปกต ิ หากพ ิ จารณาจำนวนบ ิ ตท ...

... งโซเว ี ยตในการฆาตกรรมหม ู่ ท ี่ เคท ิ น ทำให เก ิ ดความข ั ดแย ้ งระหว ่ างฝ ่ ...

... งได ้ ในภารก ิ จซ ่ อมบำร ุ ง ทำใหเป ้ าหมายทางดาราศาสตร ์ ส ่ วนใหญ ่ ถ ู กโลกบดบ ...

... ื อว ิ ธ ี การลงคะแนนออกเส ี ยง • เป ิ ด ทำลาย ทำให ้ เส ี ยหาย ทำให ้ เปล ี่ ยนสภาพ ทำให ...

... ี่ ม ี เขตน ่ านน ้ ำท ี่ เป ิ ดกว ้ างของหลายประเทศ ทำให ้ กล ุ่ มเจไออาศ ั ยข ้ อจำก ั ดเหล ...

... อมป ื นแบบท ี่ ซ ั บซ ้ อนไป ทำให ้ สามารถย ิ งเป ้ าหมายได ้ เป ้ าเด ี ยวเท ่ าน ั้ นในเวลาเด ี ยวก ...

... ่ อก ั นนานถ ึ ง 50 ป ี ทำให ้ CITES ข ึ้ นบ ั ญช ี เป ็ นส ั ตว ์ ท ี่ ส ู ญพ ...

... งในกรรมการร ่ างกฎหมาย ในว ั ย ๙๐ ป ี เป ิ ดเผยถ ึ งสาเหต ุ ท ี่ ทำให ้ การประมวลกฎหมายแพ ่ งและพาณ ิ ชย ์ แค ่ บรรพแรก ...

 

all translations of ทำให้เป็นเฉพาะราย


sensagent's content

  • definitions
  • synonyms
  • antonyms
  • encyclopedia

  • คำนิยาม

   Advertising ▼

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

 

6076 online visitors

computed in 1.045s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

Advertize

Partnership

Company informations

My account

login

registration

   Advertising ▼